Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Dobrze przygotowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jeden z najważniejszych etapów w całym postępowaniu. Decyzje sądu zapadają często na […]

Dobrze przygotowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jeden z najważniejszych etapów w całym postępowaniu. Decyzje sądu zapadają często na posiedzeniach niejawnych, co oznacza, że sąd bazuje tylko na dokumentach złożonych przez osobę zadłużoną. Błędy we wniosku czy jakiekolwiek rozbieżności mogą skutkować umorzeniem postępowania nawet w jego późniejszych etapach.

 

Lista wierzycieli

Na początku należy skrupulatnie stworzyć listę wierzycieli, określić kwoty zadłużenia i daty ich wymagalności, czyli terminy spłaty. To szczególnie ważne, bowiem dług wierzyciela, który nie zostanie wskazany we wniosku,  może nie podlegać umorzeniu.

Pamiętajmy też o wierzytelnościach spornych, czyli takich z których powstaniem lub wysokością się nie zgadzamy. One też powinny znaleźć się we wniosku.

Napiszmy, czy przeciwko osobie ubiegającej się o upadłość konsumencką toczą się jakiekolwiek postępowania sądowe lub egzekucyjne. Jednym z istotnych warunków jest wykazanie,
że  zobowiązania nie są spłacane od co najmniej trzech miesięcy. Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, informacja ta będzie szczególnie ważna dla syndyka.

Należy dodać również wyjaśnienia, jak doszło do spirali zadłużeń i załączyć dokumenty, potwierdzające wszystkie okoliczności

 

Majątek
Kolejną rzeczą, którą należy opisać we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest majątek. Jego wartość określamy szacunkowo, bez pomocy profesjonalnych rzeczoznawców. Pamiętać należy jednak, że nie są to jedynie nieruchomości, ale również wszelkie wartościowe ruchomości, jak samochód, biżuteria, sprzęt elektroniczny czy też prawa majątkowe – akcje, udziały, czy też spadek.

 

Należności i zobowiązania
Istotną kwestią są również należności, które nam przysługują, jak niezapłacona pensja, czy jakakolwiek należna zapłata.

Z drugiej strony wskażmy też zobowiązania. Warto wiedzieć, że alimenty, podobnie jak renty z tytułu wyrządzonej komuś szkody, czy grzywny nie podlegają umorzeniu.

 

Profesjonalny pełnomocnik
Radcowie prawni, wyspecjalizowani w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, to bardzo dobre wsparcie w przygotowaniu wniosku, prawidłowym ustaleniu wysokości zobowiązań
i uargumentowaniu powstania niewypłacalności.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na zestandaryzowanym formularzu, dostępnym na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Wzór formularza – wzor-formularza-wniosek-dluznika

Wniosek warto złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach, wraz z poświadczeniem złożenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł.

 

Anna Grudzień – Kurpiewska

Radca Prawny / Syndyk

www.upadlosci-kancelaria.pl